Κρήτη: 24 νέες θέσεις εργασίας σε φορέα του δημοσίου

ΗΕφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, συνολικά 24 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.
Οι θέσεις αφορούν απόφοιτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕΤΕΔΕ και ΥΕ), δηλαδή και υποψήφιους που δε διαθέτουν πτυχίο, υπογράφοντας οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες είναι οι ακόλουθες:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων – 5 θέσεις
  • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών με εξειδίκευση στη σχεδιαστική αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων & μνημείων ή στη φωτογραμμετρική αποτύπωση μνημείων & γεωχωρικών δεδομένων (GIS) και έλλειψη αυτών ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών με εμπειρία σε δημόσια έργα – 1 θέση
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδας Α) – 3 θέσεις
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδας Β) – 1 θέση
  • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (έργων τέχνης) – 2 θέσεις
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στηv διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή άλλων δημόσιων έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε – 1 θέση
  • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή άλλων δημόσιων έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. – 1 θέση
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες – 5 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες – 5 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efahra.prok@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη Μαγδαληνής Σταματάκη ή Καλλιόπης Βουμβουλάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241).

Καταληκτική ημερομηνία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα, 21 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη30 Μαΐου 2024.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Σχολιάστε