Βιβλιάρια (Ταυτότητες) Πολυτέκνων – Ισχύς Και Θεώρηση Τους

Οι χαρακτηριζόμενοι ως πολύτεκνοι εφοδιάζονται με βιβλιάρια της Α.Σ.Π.Ε., που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πολυτεκνικής τους ιδιότητας.

Κανείς δεν δικαιούται να τύχει των ευεργετημάτων που παρέχει η πολιτεία στους πολυτέκνους, εάν δεν είναι εφοδιασμένος με βιβλιάριο πολυτέκνου, που να είναι θεωρημένο.

Με το Ν.4093/2012, από 1/11/2012 καταργήθηκαν η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μάνας, το επίδομα του τρίτου παιδιού και η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ, ενώ από 1/1/2013 καταργήθηκε και το πολυτεκνικό επίδομα.

Κατόπιν τούτου, του λοιπού δεν γίνεται από τον Ο.Γ.Α. η παρακράτηση της συνδρομής για όσους έπαιρναν πολυτεκνικό επίδομα (είχαν δηλαδή έστω και ένα παιδί άγαμο και μικρότερο του 23ου έτους της ηλικίας του).

Για το λόγο αυτό για τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων από 1/1/2013 ισχύουν τα κάτωθι:


– Η θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων γίνεται  μία φορά το χρόνο , με την επικόλληση του νέου ενσήμου  και ο Σύλλογος εισπράττει τη συνδρομή ανά έτος.

– Για την αντικατάσταση βιβλιαρίου (λόγω φθοράς ή απώλειας) απαιτείται πρόσφατη φωτογραφία και υπεύθυνη δήλωση.

– Βιβλιάρια πολυτέκνων δικαιούνται οι πολύτεκνοι γονείς και τα παιδιά που είναι:

  • Άγαμα (αγόρια και κορίτσια) εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του έτους αυτού.
  • Άγαμα (αγόρια και κορίτσια) που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαιδεύσεως και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα.
  • Άγαμα αγόρια που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον διαρκεί η στράτευσή τους.
  • Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως. (ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής καταστάσεως).