Προκήρυξη του 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την 27η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους ενενήντα (90), οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ως εξής:

(α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 20 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(β) Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 20 σπουδαστές και σπουδάστριες και ειδικότερα:

 • Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες,
 • Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(δ) Τμήμα Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες, (ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες, (στ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(ζ) Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες

Οι υπηρεσίες στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι απόφοιτοι/ες της 27ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., καθορίζονται ανά τμήμα ως ακολούθως:

Γενικής Διοίκησης (Σύνολο 20)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ) 3

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 2
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ π.δ. 141/2017) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 1

Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών (Σύνολο 15)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ π.δ. 141/2017) 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) 2

Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (Σύνολο 20):

 • Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Σύνολο 10)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 10
 • Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Σύνολο 10)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 8
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 2

Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων (Σύνολο 10)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 10

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Σύνολο 10)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 2
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2

Ψηφιακής Πολιτικής (Σύνολο 10)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ) 6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 1

Πολιτιστικής Διοίκησης (Σύνολο 10)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 10

Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν:

Α) οι ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής [αναγνωpισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ – πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)], οι οποίοι/ες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης όπως αυτές ορίζονται στα αρ. 4-8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ήτοι:

 • να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996,
 • να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης και
 • να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή να μην έχουν παραπεμφθεί για τα ίδια αδικήματα με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συμπαράσταση,
 • ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους, η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού τους ή εφόσον δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

Β) οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα.

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όλα τα πιστοποιητικά άριστης γνώσης των ξένων γλωσσών πρέπει να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τουλάχιστον τις τέσσερις βασικές επικοινωνιακές ικανότητες (κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου), όπως ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (γνωμοδότηση υπ’ αρ. 444/2009 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
 2. Για την εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και άριστη γνώση μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρου 23, παρ. 8 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α/11 -05-2015).
 3. Για την εισαγωγή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων απαιτείται η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών μεταξύ της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
 4. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν.δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α), υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.
 6. Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν προσαυξήσεις στη βαθμολογία δεν έχουν εφαρμογή στον Εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της ΠΝΠ «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 127/τ. Α708-10-2015).
 7. Απόφοιτοι/ες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι/ες στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Αίτηση συμμετοχής – προθεσμία υποβολής

 1. Ο/Η υποψήφιος/α καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr στον σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός Σχολής» την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και εν συνεχεία υποβάλλει ή ταχυδρομεί επί αποδείξει (συστημένη επιστολή) στο Τμήμα Εκπαιδευόμενου Προσωπικού και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78, ΤΑΥΡΟΣ, γρ. 510) την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εντός αποκλειστικής προθεσμίας 22 ημερών από την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 έως και την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται:

Α) Από τους/τις ιδιώτες υποψηφίους/ιες:

Ι.Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν.

 1. Η κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την παράγραφο 2 εδ. δεύτερο της παρούσης.
 • Η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κωλύματος διορισμού σε δημόσια θέση.
 1. Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης.

ν.Για τους άνδρες υποψηφίους, δηλώνεται, επίσης, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές, ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου.

Β) Από τους/τις υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού υποψηφίους:

 1. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν.
 2. Η κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.
 • Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης.
 1. Η υπαλληλική τους ιδιότητα.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που:

 1. καταχωρίζονται μόνο ηλεκτρονικά.
 2. καταχωρίζονται ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα και δεν υποβάλλονται εκτυπωμένες και υπογεγραμμένες στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή δεν ταχυδρομούνται επί αποδείξει (συστημένη επιστολή) εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας από τον αιτούντα/την αιτούσα.
 3. Οι υποψήφιοι/ες με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλουν και τα ακόλουθα πρόσθετα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση εν ισχύ από τις υγειονομικές επιτροπές Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή βεβαίωση εν ισχύ πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και η πιστοποίηση της φυσικής καταλληλότητας του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.

β) Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία επιπλέον ειδική διαγνωστική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Στάδια του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διενεργείται σε δύο στάδια.

 1. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις παρακάτω ενότητες:
 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
 • Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική
 • Γνώσεις και Δεξιότητες

Στην «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», καθώς και στην «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική», οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στην ανάπτυξη θέματος που τους δίδεται.

Στις «Γνώσεις και Δεξιότητες» εξετάζονται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε γνώσεις γενικής παιδείας, ιδίως, σε ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα, και διερευνώνται τόσο η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, όσο και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι/ες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» του πρώτου σταδίου ορίζεται στο συνημμένο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

 1. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα.

Ο φάκελος περιέχει διάφορα στοιχεία, όπως ιδίως νομικές ρυθμίσεις, επιστημονικές αναλύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα, στατιστικά δεδομένα που αναδεικνύουν ένα θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα. Ως τέτοια θέματα νοούνται εκείνα που αφορούν το Κράτος και τη λειτουργία του, τις διεθνείς σχέσεις, την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, το περιβάλλον, τον τύπο και τα Μ.Μ.Ε., τις εργασιακές σχέσεις, τους θεσμούς της κοινωνίας και τον πολιτισμό.

Η γραπτή δοκιμασία συνίσταται στην ανάπτυξη θέματος/ ερωτήσεων επί του περιεχομένου του φακέλου και στη συνέχεια διενεργείται η προφορική εξέταση/παρουσίαση του φακέλου από τον υποψήφιο ενώπιον πενταμελών επιτροπών, οριζόμενων από την Κ.Ε.Ε. Η εξέταση της ενότητας αυτής αποσκοπεί στην εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης καταστάσεων εντός περιορισμένου χρόνου καθώς και των αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων κάθε υποψηφίου, γι’ αυτό κατά την προφορική εξέταση δεν είναι απαραίτητο οι ερωτήσεις να περιστρέφονται μόνο περί του τεθέντος θέματος.

Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται προφορικά με αλφαβητική σειρά, χωρισμένοι/ες σε ομάδες των πέντε (5).

Διαδικασία διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού

 1. Η Κ.Ε.Ε. είναι το υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού.
 2. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα της εξέτασης, να καταλαμβάνουν τις θέσεις που τους υποδεικνύουν οι επιτηρητές/τριες και γενικώς να υπακούουν στις υποδείξεις των επιτηρητών/τριών που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται μία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε ενότητας. Μετά την εκφώνηση ή τη διανομή του υπό εξέταση θέματος δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα.
 3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητά τους. Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γραπτά ή άλλου είδους βοηθήματα, εκτός αυτών που ήθελε τυχόν ειδικώς επιτρέψει η Κ.Ε.Ε., ούτε οποιαδήποτε μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να έχουν τα αναγκαία για γραφή είδη και να χρησιμοποιούν στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. Ειδικά για την εξέταση της Ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες», οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν μαζί τους μολύβι και γόμα.
 4. Κάθε υποψήφιος/α που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό δοκίμιο (ή το απαντητικό φύλλο) στον/στην υπεύθυνο/η της αίθουσας. Υποψήφιοι/ες που αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στα γραπτά δοκίμια (ή τα απαντητικά φύλλα) σημεία αναγνώρισης ή τα υπογράφουν ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες του/της υπεύθυνου/ης της αίθουσας ή των επιτηρητών/τριών ή διαταράσσουν με οποιονδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από το διαγωνισμό με απόφαση επταμελούς κλιμακίου της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, στο οποίο μετέχει και ο/η Πρόεδρος και το οποίο παρίσταται στο χώρο εξέτασης καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της. Το κλιμάκιο της Κ.Ε.Ε. αποφασίζει ανέκκλητα, αφού ακούσει τον εγκαλούμενο υποψήφιο και συντάσσει πρακτικό επί του οποίου πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς τα πραγματικά δεδομένα/ περιστατικά που στοιχειοθετούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου πειθαρχικού παραπτώματος, στο οποίο υπέπεσε ο/η υποψήφιος/α.
 5. Δοκίμια που φέρουν σημεία αναγνώρισης, που εντοπίζονται από τους/τις βαθμολογητές/ήτριες κατά το στάδιο διόρθωσης των γραπτών, μηδενίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Ε., μετά από σχετική εισήγηση των βαθμολογητών/ τριών. Υποψήφιος/α που αποκλείσθηκε κατά τα ανωτέρω από τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό, βαθμολογείται για τη συγκεκριμένη ενότητα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της οποίας υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, με μηδέν (0).
 6. Τα θέματα της γραπτής δοκιμασίας στην «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και στην «Μικρο-οικονομική – Μακρο-οικονομική και Δημόσια Οικονομική» επιλέγονται από πενταμελή επιτροπή επιλογής θεμάτων, η οποία προβαίνει στον καθορισμό τριών θεμάτων για τις εν λόγω εξεταζόμενες ενότητες, εκ των οποίων κληρώνεται ενώπιον των υποψηφίων το ένα. Η εξέταση των υποψηφίων συνίσταται στην ανάπτυξη του θέματος που κληρώθηκε. Μετά την εκφώνηση του θέματος δεν επιτρέπεται η είσοδος υποψηφίων στην αίθουσα.
 7. Για την εξέταση της ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες» οι ερωτήσεις προσδιορίζονται από επταμελή επιτροπή επιλογής θεμάτων, η οποία προσδιορίζει 50 ερωτήσεις, που δίνονται γραμμένες στους υποψηφίους/ες, οι οποίοι καλούνται να τις απαντήσουν σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Μετά τη διανομή των ερωτήσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος υποψηφίων στην αίθουσα.
 8. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του/της υποψηφίου/ας σε όλα τα τετράδια γραπτών δοκιμασιών καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον/στην επιτηρητή/τρια. Το αδιαφανές επικάλυμμα πρέπει να μένει ακέραιο καθ’ όλη τη διάρκεια της διόρθωσης των δοκιμίων και μέχρι την ημέρα ανοίγματος των γραπτών και καταγραφής των αποτελεσμάτων.
 9. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη γραπτή διαδικασία του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., μπορούν να υποβάλλονται, μετά από αίτησή τους, σε ειδικές εξετάσεις κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων.
 10. Η εξέταση διενεργείται ενώπιον της επιτροπής επιλογής θεμάτων με τη συμμετοχή δύο (2) εκ των βαθμολογητών/τριών που έχουν ορισθεί από την Κ.Ε.Ε. για την αντίστοιχη εξεταζόμενη ενότητα κάθε σταδίου. Ο βαθμός της εξεταζόμενης ενότητας σε κάθε στάδιο είναι ο μέσος όρος του βαθμού των ειδικών επιστημόνων της επιτροπής επιλογής θεμάτων και των δύο βαθμολογητών/τριών. Για την προφορική εξέταση της ενότητας «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος» εξετάζονται και βαθμολογούνται από την πενταμελή εξεταστική επιτροπή.
 11. Στην προφορική εξέταση υποβάλλονται οι τυφλοί, οι αμβλύωπες, οι κωφοί και βαρήκοοι, οι δυσλεξικοί, τα άτομα με νευρολογικά ορθοπεδικά προβλήματα ή προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτά, εφόσον το ζητήσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους.
 12. Στη γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται κατόπιν δήλωσης προτίμησής τους οι υποψήφιοι/ες με οποιαδήποτε πάθηση που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής.
 13. Κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι/ες με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα θα εξετάζονται προφορικά με τη χρήση διερμηνέα νοηματικής, κατόπιν δήλωσής τους.
 14. Η Κ.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίζει ανάλογα με την πάθηση των υποψηφίων την εξέταση τους και με τους δύο τρόπους, προφορικά και γραπτά, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής. Για τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στους ανωτέρω καθοριζόμενους τρόπους εξέτασης, γιατί απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την Κ.Ε.Ε.

Ολη η προσκληση εδω