46 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ηρακλείου

Κρήτη: 46 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη κατόπιν επιλογής, καλλιτεχνικού προσωπικού στο Ωδείο Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και το Παράρτημα αυτού στην δημοτική ενότητα Παλιανής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για εννέα μήνες, η διάρκεια της οποίας θα ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2023 και θα τελειώνει την 30η Ιουνίου 2024, συνολικού αριθμού σαράντα έξι (46) ατόμων.

Οι συγκεκριμένες κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες – θέσεις καθώς και τα ειδικά προσόντα πρόσληψης προσδιορίζονται στην προκήρυξη της ΔΗΚΕΗ υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1646/23.05.2023 (ΑΔΑ: 6833ΟΚ6Ξ-9ΕΘ).

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση odeio@dikeh.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Ωδείου

Δήμου Ηρακλείου, στην ακόλουθη διεύθυνση: «Ωδείο Δήμου Ηρακλείου, Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Νικολάου Πλαστήρα και Γιαννίκου 1 (είσοδος από την οδό Γιαννίκου, στον πρώτο όροφο), Τ.Κ 712 01, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψιν κας Ελένης Χατζηδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810342289). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην ανωτέρω διεύθυνση καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00.

H αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα, δηλαδή από τις 25 Μαΐου 2023 έως και την Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 στις 14:00 (μετατίθεται λόγω αργιών) για την αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση. Η ανωτέρω

προθεσμία, ως προς την ηλεκτρονική ή ταχυδρομική υποβολή της αίτησης, λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας, στην ανωτέρω διεύθυνση καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dikeh.gr.

 

Σχολιάστε