Νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 270 μόνιμων τελωνειακών στην ΑΑΔΕ προωθούν τα συναρμόδια υπουργεία. Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται η κατανομή των 270 θέσεων ως εξής:

ΠΕ Τελωνειακών 150

ΤΕ Τελωνειακών 80

ΔΕ Τελωνειακών 40

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων από το ΑΣΕΠ θα γίνει κατά τα πρότυπα των προκηρύξεων «Κ» με βάση τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων (τίτλοι σπουδών κ.λπ.), ενώ κριτήριο μοριοδότησης θα αποτελέσει και η εμπειρία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Τα πτυχία και τα καθήκοντα

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών (με πτυχίο Νομικής) απασχολούνται κυρίως με την ερμηνεία και την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. Τον έλεγχο των παραστατικών/στοιχείων που αφορούν στη σωστή εκτέλεση εργασιών που αναφέρονται σε θέματα διεκπεραίωσης των διαπιστούμενων παραβάσεων και λαθρεμποριών της τελωνειακής, δασμολογικής, φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας. Τη διαχείριση θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων, καθώς και τις αντικρούσεις επί ανακοπών, προσφυγών ή λοιπών ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου και την τήρηση όλων των διαδικασιών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών (με διοικητικά – οικονομικά πτυχία) απασχολούνται κυρίως με την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας. Τον καθολικό/δειγματοληπτικό έλεγχο διακινούμενων προσώπων και αγαθών και επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων. Την ορθή δασμολογική κατάταξη και τον καθορισμό δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων. Τη βεβαίωση των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων. Τη βεβαίωση οφειλών μετά από έλεγχο.

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών (με πτυχίο Στατιστικής) απασχολούνται κυρίως με τη συλλογή, την ανάλυση, την επεξεργασία και την αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων και δεικτών απόδοσης στο πλαίσιο της Διοίκησης μέσω Στόχων. Ανάπτυξη/συντήρηση των βάσεων δεδομένων, καθώς και στατιστική παρακολούθηση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους και τις επιμέρους επιχειρησιακές δράσεις της Αρχής.