Προσλήψεις 29 ατόμων στην ΔΕΗ στο Μαλεβίζι – ΑΗΣ Λινοπεραμάτων – Δείτε αναλυτικά τις θέσεις και τα δικαιολογητικά

Προσλήψεις 29 ατόμων στην ΔΕΗ στο Μαλεβίζι – ΑΗΣ Λινοπεραμάτων – Δείτε αναλυτικά τις θέσεις και τα δικαιολογητικά

Υποβολή  αιτήσεων ξεκινά από 14 Απριλίου μέχρι τις 21 Απριλίου 2022.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον Κλάδο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από τις 14 Απριλίου και διαρκεί μέχρι τις 21 Απριλίου 2022.
 • Προηγούνται οι Δημότες της Τοπικής Κοινότητας ΡΟΔΙΑΣ (της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου) του ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, εντός του οποίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Σταθμού (Α΄ βαθμός εντοπιότητας).
 • 2. Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου του ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Αχλάδας, Γαζίου, Καλεσίων και Φόδελε) (Β΄ βαθμός εντοπιότητας).

Δείτε τις Θέσεις Εργασίας στην ΔΕΗ Ηρακλείου στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ- ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (16 θέσεις)

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ- ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων  (16 θέσεις)

 • 1) Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει*, ή άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει.
 • 2) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος (βάρδια) (1 θέση)

Τα απαραίτητα προσόντα για την θέση που έχει προκηρυχθεί

ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος (βάρδια) (1 θέση)

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Τεχνικός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Εργαστηρίων ή Χημικών Βιομηχανιών ή Τεχνικός Ελέγχου Υλικών ή Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου ή Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμος) (1 θέση)

Τα απαραίτητα προσόντα για την θέση που έχει προκηρυχθεί

ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμος) (1 θέση)

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρος – Σοβατζής ή Κτιριακών Έργων ή Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών – γύψου – επιχρίσματος – μονώσεων – σκυροδέματος) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστή) (1 θέση)

Τα απαραίτητα προσόντα για την θέση που έχει προκηρυχθεί

ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστή) (1 θέση)

 • 1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή Ελαιοχρωματιστή ή Τεχνίτη Ελαιοχρωματιστή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΥΕ Εργάτες/τριες (10 θέσεις)

Τα απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί

ΥΕ Εργάτες/τριες (10 θέσεις)

 • Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/70, ή Απολυτήριος Τίτλος εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Α. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

 • 1. Προηγούνται οι Δημότες της Τοπικής Κοινότητας ΡΟΔΙΑΣ (της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου) του ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, εντός του οποίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Σταθμού (Α΄ βαθμός εντοπιότητας).
 • 2. Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου του ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Αχλάδας, Γαζίου, Καλεσίων και Φόδελε) (Β΄ βαθμός εντοπιότητας).
 • 3. Έπονται οι Δημότες των πλησιέστερων προς τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Δημοτικών Ενοτήτων (ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΟΥΣΩΝΑ, ΤΥΛΙΣΟΥ) (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας).
 • 4. Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων του Νομού Ηρακλείου (Δ΄ βαθμός εντοπιότητας).
 • 5. Έπονται οι Δημότες των Δήμων όλων των Νομών της χώρας (Ε΄ βαθμός εντοπιότητας).

Β. Για την απόδειξη της εντοπιότητας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό (ή βεβαίωση) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερο των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του Δήμου, ότι είναι δημότες του συγκεκριμένου Δήμου με ρητή σ’ αυτό αναφορά της Δημοτικής Ενότητας ή/και της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, επίπεδα εντοπιότητας.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα ΕΔΩ.

Σχολιάστε