Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που εδρεύει στην Αθήνα (Αραχώβης 32) του νομού Αττικής, για τιςανάγκες της Διεύθυνσης Εκυετάλλευσης του Λιννιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στο νουό Κοζάνης, για τις ανάνκες του ΘΗΙ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ ΚατταΒιάς) που εδρεύει στην Κατταβιά – Νότιας Ρόδου του δήυου Ρόδου, Ν. Δωδεκάνησου, για τις ανάνκες του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου που εδρεύει στο νουό Λασιθίου Κρήτης και για τις ανάνκες του Κλάδου ΑΗΣ Αν. Δηυητοίου που εδοεύει στο νουό Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

5  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ. 4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Αραχώβης 32, Τ.Κ. 106 81 -Αθήνα, υπόψη κας Χατζητόλια Αικατερίνης, τηλ. επικοινωνίας: 210-38 95 514.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 

Έντυπο Αίτησης 

Παράρτημα 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 24/7/2019 έως 02/08/2019