ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 49126/26-5-2023 πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου.

Ο Δήμος Ηρακλείου Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας  συνολικά εκατό είκοσι (120) ατόμων, εκατό δέκα (110) ΥΕ εργατών και δέκα (10)  ΔΕ οδηγών, για   την   αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων  Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου μας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  από  29  Μαίου 2023  έως και 02  Ιουνίου 2023  να υποβάλλουν τη σχετική  αίτηση   με   τα  δικαιολογητικά   που  αναφέρονται   συνημμένη Ανακοίνωση  είτε  αυτοπροσώπως  ,είτε ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή  στα  Γραφεία  του  Τμήματος  Πρωτοκόλλου, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου, οδός Αγίου Τίτου 1,Τ. Κ 71202,Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Σχολιάστε