Μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του άρθρου 2 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (https://loipoepikouriko.moh.gov.gr), στην οποία είναι διαθέσιμες οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησής τους. Η είσοδος στην εφαρμογή υποβολής της αίτησης πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών TAXISNET, κατόπιν πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) μέσω του κόμβου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).