Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη νοσηλευτών/νοσηλευτριών στη Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον, για τις εξής ειδικότητες:

1. Νοσηλευτές/τριες Χειρουργείου

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ, ΑΕΙ.
 • Εμπειρία άνω των δύο ετών σε χειρουργείο (στην εμπειρία δεν προσμετράται η εξάμηνη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της Σχολής).
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού υπολογιστών.

2. Νοσηλευτές/τριες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ, ΑΕΙ.
 • Εμπειρία άνω των δύο ετών σε ΜΕΘ.
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού υπολογιστών.

3. Νοσηλευτές για την κάλυψη θέσεων στο Χειρουργικό και Παθολογικό Τμήμα

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ, ΑΕΙ.
 • Εμπειρία άνω των δύο ετών σε χειρουργικό ή παθολογικό τμήμα πέραν της πρακτικής εξάσκησης της Σχολής.
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού υπολογιστών.

Επιπρόσθετες Αρμοδιότητες (για το σύνολο)
• Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
• Καταχώριση ραντεβού
• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
• Καταχώριση ιατρικού ιστορικού
• Διεκπεραίωση ιατρικών παραπεμπτικών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με τη ζητούμενη θέση εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να αποστείλουν τα πιο πάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στη διεύθυνση Θερειανού 4, 11473 Αθήνα, υπόψη γραμματείας Γενικής Διεύθυνσης Υγείας Μέλαθρον με την ένδειξη «Θέσεις νοσηλευτών» έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει και ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών στο email: apkoumpis@typet.groupnbg.com

—————————————————————————————————————————————————————————

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Σ Σ Ε Ι  ΕΚ ΝΕΟΥ

Δύο (2) θέσεις Νοσηλευτών

Σύντομη Περιγραφή

Στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με διάρκεια υλοποίησης από 01/01/2019 έως και 30/09/2019, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν δύο (2) νοσηλευτές για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Καρά Τεπέ Λέσβου, με μερική απασχόληση και περιοχή απασχόλησης την Σκάλα Συκαμινέας. Η εκτιμώμενη διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται μέχρι και τις 31/12/2019, με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό απαιτηθεί από το έργο ή το φορέα χρηματοδότησης. Επιπλέον, το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της πρόσκλησης ή και πρόσληψης ενός νοσηλευτή, εφόσον αυτό απαιτηθεί από το έργο.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Νοσηλευτής – Λέσβος – Σκάλα Συκαμινέας»,  έως την Τρίτη, 1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:00.