Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης, εκατόν είκοσι (120) ατόµων ∆.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και είκοσι δύο (22) ατόµων ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής.

∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες.

∆ικαίωµα στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1, παρ.1 του Ν 2431/1996.

Γίνονται επίσης δεκτοί οµογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, Κύπριοι οµογενείς και οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο και οµογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους.

Για τους υποψήφιους χωρίς την Ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. ∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της Ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους οµογενείς και οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο και οµογενείς εξ Αιγύπτου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο.

  1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών .
  4. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εµπειρίας δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τον Πίνακα Γ (εµπειρία και τρόπος απόδειξης). Ανώτατο όριο εµπειρίας: εξήντα (60) ακέραιοι µήνες.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ∆ιεύθυνση Κέντρων ∆ιαλογής Αττικής, οδός Λεύκης 128, 145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ώρες κατάθεσης 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 8006705, κ. Μπακογιάννη Μαρία) και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδροµείου, Αερολιµένας Αθηνών, Σπάτα, ώρες κατάθεσης:08.30-13.30 (τηλ.επικοινωνίας:210 3538175 κ.Μπουγιούκου Αικατερίνη).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή, αρχίζει 30-01-2020 και λήγει 05-02-2020.

Ολη η προκήρυξη εδω