ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 73811/3-8-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ο Δήμος Ηρακλείου με την με αρ. πρωτ. 73811/3-8-2022 ανακοίνωση, γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δέκα (210) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και συγκεκριμένα, 180 ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης και 30 ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν  την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με αριθμό 73811/3-8-2022 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από Πέμπτη 04/08/2022 έως και Πέμπτη 18/8/2022

Σχολιάστε