ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης τριάντα πέντε (35) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Χερσονήσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ          (Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής -Τμήμα Καθαριότητας)   

ΓΟΥΡΝΕΣ

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

ΔΕ

Οδηγών

8 μήνες 10
102 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ          (Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής -Τμήμα Καθαριότητας)   

 

ΓΟΥΡΝΕΣ

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

ΥΕ

Συνοδών Απορριμματοφόρων

8 μήνες 20
103 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ          (Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής -Τμήμα Καθαριότητας)   

ΓΟΥΡΝΕΣ

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

ΥΕ

Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

8 μήνες 5

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  αρχίζει την 04.07.2024 (ημέρα Πέμπτη) και λήγει την 15.07.2024 (ημέρα Δευτέρα)

Αρχεία

Σχολιάστε