Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2024 για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2024 για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Φαιστού Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, του Δήμου Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η δεκαήμερη προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι από 3/7/2024 ημέρα Τετάρτη έως και 12/7/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

Σχολιάστε