Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 94209/3-10-2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ!!!ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 26-10-2023

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα επτά (77) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Ηρακλείου που εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

(Δ. Ηρακλείου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

8 μήνες

        5

102

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

(Δ. Ηρακλείου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

8 μήνες

72

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν από 17/10/2023 έως και 26/10/2023 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Κατσαράκη Κων. και κας Αθανασάκη Ευγενίας  (τηλ. επικοινωνίας: 2813409424, 2813409162).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Σχολιάστε