Σε εξέλιξη ειναι οι αιτησεις για τους παρακάτω διαγωνισμούς.

50 προσλήψεις στο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: ΠΕ Χημικών Μηχανικών 2, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 2, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 4, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1, ΠΕ Γεωπόνων 1, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών 1, ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής 1, ΔΕ Διοικητικού 5, ΔΕ Παρασκευαστών 1, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών1, ΔΕ Υδραυλικών 2, ΔΕ Οδηγών Γ’ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 6, ΔΕ Οδηγών Γ’+Δ’ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4 και ΥΕ Εργατών 14. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800).

19 μουσικοί στα Μέγαρα

Η Δημοτικη Κοινωφελη Επιχειρηση του Δημου Μεγαρεων (Δ.Η.Κ.Ε.Δ.Η.Μ.Ε.) ανακοινωνει τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι Ι.Δ.Ο.Χ.- µε αντίτιμο) συνολικά δεκαεννέα (19) μουσικών, ήτοι: α) δεκαέξι (16) µε εκπαιδευτικό έργο διαφόρων ειδικοτήτων και β) τριών (3) μουσικών εκτελεστών Φιλαρμονικής, για την κάλυψη αναγκών του «Βυζάντειου Ωδείου Δήμου Μεγαρέων» (Μέγαρα, Ν. Πέραμο & Φιλαρμονική), με αντικείμενο αντιστοίχως: α) τη «διδασκαλία μουσικής» και β) «μουσικοί εκτελεστές», συνολικής διάρκειας έως εννέα μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ, Κεντρική Πλατεία, Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο – 1ος όροφος, 19100 Μέγαρα. (τηλ. επικοινωνίας 2296082747, 2296089150).

131 επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 131 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου, Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Ιατρικής). Οι  ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να  υποβάλλουν αίτηση  υποψηφιότητας  για  τις  θέσεις  που  προκηρύσσονται  ανά  Επιστημονικό  Πεδίο, προκειμένου  να  διδάξουν  αυτοδύναμα  τα  μαθήματα,  του  εκάστοτε  Επιστημονικού  Πεδίου,  των  προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, για  το  ακαδημαϊκό  έτος 2020‐2021 και  συγκεκριμένα  στον  σύνδεσμο  http://phdlessons.upatras.gr/ , μέχρι  την  16η/08/2020.

200 προσλήψεις οπλιτών στον Πολεμικό Ναυτικό

Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις σε 2 προκηρύξεις για 200 προσλήψεις στον Ελληνικό στρατό. Σύμφωνα με την πρωτη προκηρύσσονται εκατόν πενήντα (150) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) (ΟΒΑ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.  Η ανακατάταξη οπλιτών και η επανακατάταξη εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν. Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 15 Σεπτεμβρίου 2020 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα).Παραλληλα με δευτερη ανακοίνωση προκηρύσσονται πενήντα (50) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ανακατάταξης ή επανακατάταξης στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού έχουν, οι οπλίτες και έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα ανεξαρτήτως του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, καθώς και ανεξαρτήτως Όπλου ή Σώματος για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε. Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 15 Σεπτεμβρίου 2020 .

740 συνοριοφύλακες

Μέσω δυο διαγωνισμών που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, θα γίνουν 740 προσλήψεις για Συνοριακούς Φύλακες σε Αττική, Πελοποννήσο και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και Νησιά Αιγαίου. Αναλυτικά με την α’ προκήρυξη θα προσληφθούν 480 άτομα τα οποία κατανέμονται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής: Π.Ε. Ανατολικής Αττικής: Εκατό (100) θέσεις, Π.Ε. Νοτίου Σομέα Αθηνών: Ογδόντα (80) θέσεις, Π.Ε. Κορινθίας: Εκατό (100) θέσεις, Π.Ε. Δράμας: Εκατό (100) θέσεις και Π.Ε. Ξάνθης: Εκατό (100) θέσεις. Συμφωνα με δευτερη προκήρυξη θα καλυφθούν 266 θέσεις Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου ανά Περιφερειακή Ενότητα ή Νήσο ως εξής: Π.Ε. Σάμου 98, Π.Ε. Χίου 62, Π.Ε. Κω 46, Νήσος Λέρος 43, Νήσος Σύμη 10, Νήσος Κάλυμνος 1 και Νήσος Μεγίστη 6. Οι περιοχές, για τις οποίες οι υποψήφιοι, που κατοικούν σε αυτές κατά την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννηση τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, λαμβάνουν την πρόσθετη μοριοδότηση. Περισσότερα εδω

89 εποχικοί  στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών

Η ΔΕΗ για τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, ανακοινώνει την πρόσληψη 89 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικα ζητούνται 21 άτομα στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) για Μηλο, Σεριφο, Κυθνο, Αμοργο, Δονουσα, Θηρα, 37 άτομα στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) για Λεσβο, Λημνο, Αγ. Ευστρατιο, Χιο, Σαμο, Αγαθονησι, Ικαρια, Σκυρορα και 31 άτομα στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) για Καλυμνο, Αρκοι, Καρπαθο, Συμη, Μεγιστη, Κω, Πατμο, Αστυπαλαια, Γαυδο, Αντικηθυρα.  Ανάμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος, ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού Οικονομικού), ΤΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Λογιστικού), ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής, ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Ηλεκτρολόγος, κ.α. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει για όλες τις θέσεις στις 13 Αυγούστου.

5 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής: 2 ∆Ε τεχνιτών ελαστικών και 3 ∆Ε μηχανοτεχνιτών αυτοκίνητων. Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, έως και 13-08-2020.

68 εργάτες στο Δήμο Κω

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη 68 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 54 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 13 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων [ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (Ομάδας Β΄ 4ης ειδικότητας)]. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: p.xatzigiakoumi@kos.gr ή v.ntakoumis@kos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300, Κως Ν. Δωδεκανήσου, (τηλ. επικοινωνίας: 2242360481, 489). Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

10 επιστήμονες στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Ε/2020 (ΦΕΚ 24/20-7-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Φαρμακοποιών και 9 ΠΕ Νομικών. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

15 μόνιμοι στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη για διαγωνισμό που αφορά στην πρόσληψη μόνιμων αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων ανθυπολοχαγών του κοινού Σώματος των στρατιωτικών δικαστικών γραμματέων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2020. Οσοι έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποβάλλουν, εντός κλειστού φακέλου, αίτηση στο ΓΕΕΘΑ, με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, είτε με κατάθεση στο Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθήνας, Στρατόπεδο Παπάγου, Λεωφ. Μεσογείων 227-231, Χολαργός Aττικής, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία, στο ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛ/Β6(ΔΣΔΓ)/Τμήμα Μεταβολών, Στρατόπεδο Παπάγου, Λεωφ. Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15561, Χολαργός Αττικής. Η προθεσμία υποβολής του φακέλου των υποψηφίων με την αίτηση και τα δικαιολογητικά λήγει στις 24 Αυγούστου.

5 στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλου – Νέστορος

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλου – Νέστορος ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 ΔΕ Υδραυλικός και 3 ΥΕ Εργάτες– Ύδρευσης / Αποχέτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (deya-pylos@otenet.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΓΡ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 48, Τ.Κ.24001 ΠΥΛΟΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν κ. Ανδριανόπουλου Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27230 28311).

117 στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Θέρμης

H Δημοτικη Κοινωφελης Επιχειρηση Πολιτισμου, Περιβαλλοντος και Αθλητισμου Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των δράσεων των Διευθύνσεων Ωδείου, Χορού, Θεάτρου, Εικαστικών και των Κ.Δ.Α.Π. της Δημοτικής Επιχείρησης κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2020–2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικού αριθμού εκατόν δέκα επτά (117) ατόμων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών.  Θα ζητηθούν ειδικότητες όπως δασκαλοι χορού, καθηγητές μουσικής, θεατρου, ζωγραφικής, κοσμήματος, αγιογραφίας, κ.α. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης (έως Παρασκευή 14/08/2020) στα γραφεία της Επιχείρησης ή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. ή μέσω email στο deppath@thermi.gr τις παραπάνω προθεσμίες με καταληκτική ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ

7 στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, 3 ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης, 1 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός και 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (alkamvisi@notiakynouria.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Τ.Κ. 22300 Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας, (τηλ. επικοινωνίας: 27573-60223).

4 θέσεις στο Δήμο Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,, ως ακολούθως: 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 ΠΕ Ψυχολόγος και 1 ΠΕ Κοινωνιολόγος. ι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 6/8/2020 και λήγουν την Δευτέρα 17/8/2020. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση τους είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου idax_aigaleo@yahoo.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243 προς Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου υπ΄όψιν κ. Βασιλικής Ζυμβραγάκη. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

11 εργατες στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 8 ΥΕ Εργάτες, 2 ΔΕ Οδηγών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταντήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ. Μεσογείων 415-417 και ώρες 10-12, καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr. Πληροφορίες: 213 2004 565. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10/08/2020 εως 12/08/2020.

12 υπάλληλοι στο Δήμο Κισσάμου

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] και 8 ΥΕ Εργατών καθαριότητας – Συνοδών απορριμματοφόρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grafeioprosopikoudkissamou@gmail.com είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κισσάμου, Πολεμιστών 1941, Τ.Κ. 73400, Κίσσαμος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαγδαληνής Γαμπά (τηλ. επικοινωνίας: 28223-40210).

63 αρχαιολόγοι, μηχανικοί και εργάτες σε εφορείες αρχαιοτήτων

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με εποχικό προσωπικό. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 63 εποχικούς υπαλλήλους. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Περισσότερα εδω